Objectius

El CEDH – UAB té com a finalitats principals la promoció i potenciació de l’estudi i investigació dels drets humans i dels drets fonamentals, així com de qualsevol tema relacionat amb aquests àmbits i el Dret Constitucional o Europeu.

El CEDH-UAB, per a la consecució de les seves finalitats, té com a objectius específics, a títol enunciatiu, els següents:

a) La realització d’estudis, informes i investigacions de temes relacionats amb els drets humans i fonamentals.
b) La potenciació i execució de programes d’investigació sobre diferents aspectes dels drets humans i fonamentals.
c) L’organització i ensenyament de matèries relacionades amb els drets humans i fonamentals (especialment cursos, seminaris i estudis de primer, segon i tercer cicle, entre d’altres).
d) La col·laboració i intercanvi científic i d’informació amb altres institucions públiques i privades amb fins similars. A títol enunciatiu poden ser l’ONU, Consell d’Europa, Unió Europea, ONGs, instituts i centres de drets humans.
e) La promoció i difusió dels drets humans.
f) La constitució d’un fons informatiu i de documentació dins del seu camp d’interès.

I en general, totes les activitats que puguin contribuir a la realització dels fins del CEDH-UAB en qualsevol dels seus àmbits d’estudi i investigació.

Un objectiu bàsic del CEDH-UAB és la publicació de diferents monografies, articles i estudis en matèria de drets humans i fonamentals que serveixin per subministrar una opinió fundada en Dret que pugui ser útil al Poder legislatiu i als jutges i tribunals, així com a Tribunal Constitucional com encarregats de la concreció del significat, interpretació i desenvolupament legislatiu dels drets fonamentals. En aquest sentit, el grup es centra en la realització d’estudis sistemàtics de la problemàtica dels drets humans i fonamentals, tant des de la perspectiva de la teoria general com de l’estudi de drets en concret i les seves interrelacions amb el Dret Constitucional i Europeu en general, així com en la sol·licitud de projectes i signatura de convenis per poder realitzar de forma col·lectiva aquestes activitats.

Les activitats principals a realitzar es centraran en:

a) Estudis per a fixar l’estat de la qüestió d’una problemàtica concreta, és a dir, la realització d’estudis a partir de la bibliografia existent, amb un examen de la normativa, jurisprudència i doctrina relacionades amb les diferents problemàtiques tractades.
b) Recerca sobre dades jurisprudencials centrada en el reconeixement i aplicació dels drets humans fonamentals a través de l’anàlisi de les sentències judicials.
c) Estudis de Dret comparat en matèria de drets humans i fonamentals en l’àmbit occidental, centrant-se bàsicament als Estats Units, Regne Unit, França, Itàlia i Alemanya, és a dir, ordenaments en què han treballat la majoria dels especialistes. En la mesura del possible, es tractarà de fer l’estat de la qüestió a cada país, a través de les últimes publicacions sobre el tema.
d) El debat entre especialistes en Seminaris, reunions científiques o congressos que es realitzarà entre l’equip investigador i un conjunt d’especialistes en Dret Constitucional i Europeu sobre la base de ponències escrites.

La Presidència d’Honor del CEDH-UAB és exercida per la Professora Teresa Freixes Sanjuan, Catedràtica de Dret Constitucional jubilada de la UAB i que va ser la fundadora i anterior directora del CEDH-UAB.

Som una universitat capdavantera que imparteix una docència de qualitat i excel·lència, diversificada, multidisciplinària i flexible, ajustada a les necessitats de la societat i adaptada als nous models de l’Europa del coneixement. La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i el caràcter innovador de la seva recerca.

Follow Us
Contacta amb nosaltres

Adreça
Carrer de la Vall Moronta, S/N
Edifici B2, Bellaterra,
08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Telèfon
93.581.22.38
Email
JuanCarlos.Gavara@uab.es